Vedtekter

OOSN har egne vedtekter og følger generelt vedtektene som gjelder for Norges sopp- og nyttevekstforbund. I teksten kan du lese først våre, så forbundets vedtekter.

Vedtekter for Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening

Vedtatt på stiftelsesmøtet 15. februar 2005, med senere endringer, sist på årsmøtet 12. Mars 2015.

 

Medlemsforeningen følger de vedtekter som gjelder for Norges sopp- og nyttevekstforbund (se under). 

I tillegg gjelder disse vedtektene:

  

1. Navn

Medlemsforeningens navn er:  Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening.

 

2. Styre

Foreningen ledes av et styre på 7 –syv- medlemmer, pluss to varamedlemmer.

 

Valg av styre foretas på årsmøtet. Leder velges for 1 - ett - år, øvrige medlemmer velges for

2 – to – år, slik at ikke alle trer ut samtidig. Varamedlemmer velges for 2- to  - år.

Gjenvalg er mulig.

 

Styret fremlegger på årsmøtet forslag til kandidater til valgkomiteen. Komiteen består av tre medlemmer, som velges for 2 – to- år.

 

Leder og kasserer/forretningsfører tegner hver for seg innenfor en ramme på kr. 10 000,-. For øvrig tegnes foreningen av leder eller kasserer/forretningsfører sammen med et styremedlem.

 

Forslag til kandidater fremlegges av en valgkomité som er valgt av årsmøtet og som består av 3 – tre- medlemmer.

 

Fordelingen av funksjoner gjøres internt i foreningsstyret.  Varamedlemmer og ledere av komiteer har møterett i styret.

 

Styret møtes etter regler det selv fastsetter, dog skal det avholdes styremøte når minst to styremedlemmer forlanger det. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

 

3. Årsmøte

Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar og er medlemsforeningens øverste organ.

 

Alle medlemmer i foreningen som har betalt kontingent har møte- og stemmerett. Det er anledning til å gi fullmakt til møtende medlem for dem som ikke selv deltar. Styret sender innkalling senest 14 dager før møtet. Forslag som ønskes behandlet sendes styret skriftlig innen utgangen av januar.

 

Til behandling foreligger:

 • årsberetning
 • regnskap
 • budsjett og årsplan
 • innkomne forslag
 • valg

 

Foruten medlemmene av styret og valgkomité, velger årsmøtet en revisor eller en vararevisor for to år samt delegater til årsmøte i Norges sopp og nyttevekstforbund. Revisor velges i år med partall, vararevisor i år med oddetall.

 

Årsmøtet velger delegater til Norges sopp- og nyttevekstforbunds årsmøte. Antallet vil variere med medlemsantallet.

 

Forslag kan vedtas med alminnelig flertall blant de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet avgjør leders stemme. Vedtektsendringer krever 2/3-dels flertall. Vedtektsendringer må ikke føre til at vedtektene blir i strid med forbundets vedtekter og formål, og må godkjennes av forbundsstyret før de trer i kraft.

 

Fra årsmøtet føres referat som sendes Norges sopp- og nyttevekstforbunds styre sammen med årsmelding.

 

Ekstraordinært årsmøte innkalles når foreningsstyret eller minst en fjerdedel av medlemmene forlanger det. Frist for utsendelse er som for ordinært årsmøte.

  

4. Oppgaver

Medlemsforeningen skal være

 • Norges sopp- og nyttevekstforbunds ansikt utad i lokalmiljøet
 • ansvarlig for rapporter om virksomheten overfor den sentrale administrasjonen
 • arrangør av turer, kontroller, utstillinger og medlemsmøter
 • arrangør av kurs som meldes og ferdigmeldes til Studieforbundet Natur og Miljø.

 

Nasjonale arrangementer går på omgang mellom medlemsforeningene etter innbyrdes avtale.

 

For å løse sine oppgaver kan styret oppnevne ulike utvalg og komiteer. Leder av utvalg/komite innkalles og har møterett og møteplikt selv, eller ved annet utvalgs - komitemedlem, til å møte i styremøter som behandler forhold vedrørende utvalget/komiteen.

 

For øvrig skal Norges sopp- og nyttevekstforbund bistå med hjelp i saker som fremgår av forbundets vedtekter pkt. 4.5.

  

5. Oppløsning og utmelding

Oppløsning av medlemsforeningen kan bare besluttes på et ordinært årsmøte med minst tre fjerdedels flertall blant det antall stemmer som er representert på møtet. Besluttes medlemsforeningen oppløst, skal dens aktiva tilfalle Norges sopp- og nyttevekstforbund. 

 

----- 0 -----

 

 

Vedtekter for Norges sopp- og nyttevektsforbund – NSNF

Internasjonalt navn er Agariplantus Norvegicus

(Stiftet etter fusjonsvedtak på årsmøte i Nyttevekstforeningen og på generalforsamling i Norsk Soppforening)

  

Vedtatt på stiftelsesmøte 29. mars 2004 med ikrafttreden 1. januar 2005.

Endret på årsmøter 27. april 2005, 28. april 2007, 18. april 2009 og 17. april 2010.

 

1. Omfang

 

1.1 Norges sopp- og nyttevekstforbund er en landsomfattende sammenslutning av foreninger med sopp- og nyttevekstinteresserte medlemmer.

 

2.  Formål

 

2.1 Forbundet skal:

 • virke for å øke bruk av og kunnskap om sopp og nyttevekster blant medlemmene og i samfunnet, samt å bidra til at opplysning om deres kulinariske og medisinske verdier gjøres kjent. 
 • tilrettelegge for at innsamling av sopp og nyttevekster blir en kilde til atspredelse og rekreasjon.  
 • delta i arbeidet med å bevare artsmangfoldet i naturen og i å opplyse om artenes samspill med andre organsimer, samt deres nyttige og skadelige virkninger.
 • virke for både allmenn og vitenskapelig interesse innen fagområdene sopp og nyttevekster.
 • opptre på vegne av medlemsforeningene overfor sentrale myndigheter, landsomfattende organisasjoner/organer og lignende

 

3. Medlemskap og kontingent

 

3.1       Hovedmedlemmer (A-medlemmer) og husstandsmedlemmer, samt æresmedlemmer og livsvarige medlemmer tilhører normalt nærmeste geografiske forening. Medlemmer kan imidlertid selv velge å være tilknyttet en annen forening. Direkte medlemskap kan inngås når det ikke er en forening i rimelig nærhet. Husstandsmedlemmer mottar ikke medlemsbladet, men har ellers alle medlemsrettigheter.  Nye livsvarige medlemskap tegnes ikke.

 

3.2       B-medlemskap kan i tillegg tegnes i annen medlemsforening enn der en har sitt hovedmedlemskap. B-medlemskap tegnes og betales direkte i den sekundære foreningen og gir ikke rettigheter overfor forbundet.

 

3.3       Æresmedlemmer av forbundet utnevnes av et årsmøtet etter innstilling fra et enstemmig forbundsstyre. Sitter kandidaten i styret, fratrer imidlertid vedkommende under behandlingen. Avstemningen i styret skal være skriftlig. Æresmedlemmer skal ha gjort en særlig fortjenstfull innsats for forbundet eller dets formål. Slik æresbevisning tildeles normalt medlemmer – unntaksvis andre.

 

3.4       Kontingentsatsene og andelen som går til forbundet sentralt fastsettes av årsmøtet. Husstandsmedlemmer betaler redusert kontingent. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. Medlem som ikke har betalt kontingent innen årsmøtet blir strøket som medlem.

 

4.   Organisasjon

 

4.1 Årsmøtet

 

4.1.1    Norges sopp- og nyttevekstforbunds høyeste myndighet er årsmøtet. Stemmeberettigede på årsmøtet er de delegater som er valgt av medlemsforeningene. Foreninger med inntil 50 medlemmer (A-medlemmer og husstandsmedlemmer) kan sende én (1) delegat, foreninger med 51-100 medlemmer kan sende to (2) delegater og foreninger med 101-300 medlemmer kan sende tre (3)delegater; videre oppnås én (1) delegat mer pr. 200 flere medlemmer. Delegatantallet beregnes etter antall medlemmer med betalt kontingent innen 31. desember kalenderåret før årsmøtet. Delegatene har i utgangspunktet hver én stemme, men kan ha med fullmakt fra andre delegater i egen forening slik at foreningens samlete stemmetall realiseres. En forening kan også ha med fullmakt fra inntil to (2) andre medlemsforeninger.

 

4.1.2    I tillegg kan ethvert medlem av forbundet delta på årsmøtet med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. Styret kan yte økonomisk støtte for å sikre at alle medlemsforeninger kan bli representert på årsmøtet.

 

4.1.3    Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mai og innkalles av styret samtidig med utsendelse av sakspapirer, minst tre (3) uker på forhånd. Årsmøtet kan arrangeres lokalt og i tilknytning til et lokalt faglig arrangement dersom en medlemsforening ønsker å påta seg arrangementet, og utgiftene i forbindelse med delegatenes oppmøte ikke blir uforholdsmessig store. Forslag som ønskes behandlet på ordinært årsmøte må sendes styret innen utgangen av februar.

 

4.1.4    Det skal føres protokoll fra årsmøtet. Møtet velger ordstyrer samt to (2) delegater til å underskrive protokollen.

 

Årsmøtet skal behandle:

 • forbundsstyrets beretning om virksomheten i foregående år
 • revidert regnskap pr. 31. desember i foregående år
 • budsjett og årsplan for inneværende år
 • kontingentsatser og andel til forbundet sentralt
 • forslag fremmet av forbundsstyret eller av en medlemsforening innen utgangen av februar i inneværende år
 • valg til forbundsstyret
 • valg av revisor(er)
 • valg av tre medlemmer til en valgkomité.

 

4.1.5    Valgordning: Alle valg skal være skriftlige dersom det foreslås flere kandidater enn det som skal velges, eller hvis noen forlanger det. Styreleder og styremedlemmer velges for to (2) år, varamedlemmer, revisor(er) og valgkomitémedlemmer for ett (1) år. I partallsår velges leder, to styremedlemmer og tre varamedlemmer. I oddetallsår velges tre styremedlemmer og tre varamedlemmer. Nestleder velges internt i styret. Et varamedlem som erstatter et styremedlem fungerer ut dette styremedlemmets valgte periode. Det skal tilstrebes en tilfredsstillende distriktsrepresentasjon både i styret og i valgkomiteen. Ingen kan sitte sammenhengende i styret i mer enn seks (6) år.

 

4.1.6    Vedtektsendringer krever tilslutning av minst 2/3 av de avgitte stemmer. Andre vedtak skjer ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget som falt.

 

4.1.7    Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller når minst 1/4 av foreningene forlanger det. Møtet innkalles av styret med minst tre (3) ukers varsel. Innkallingen skal opplyse om hvilke saker som skal behandles.

 

4.2 Forbundsstyret

 

4.2.1    Forbundsstyret består av leder, nestleder, fire styremedlemmer og tre varamedlemmer. Beslutninger kan ikke tas uten at minst fire medlemmer av styret deltar. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Det kan opprettes et arbeidsutvalg (AU) bestående av leder, daglig leder og et styremedlem. AUs oppgaver og fullmakter bestemmes av styret. Styret møtes minimum tre (3) ganger i året. Det skal holdes styremøte når minst to medlemmer av styret forlanger det.

 

4.2.2    Styret har overordnet ansvar for forbundets drift og økonomi og har fullmakt til å ansette og avsette administrativt personell. Det skal utarbeide instrukser for forbundets ansatte. Under det økonomiske ansvaret ligger kontroll av driftsregnskapet i henhold til budsjett og andre beslutninger truffet av årsmøtet, samt forvaltning av fondene.

 

4.2.3    Styret utgir forbundets medlemsblad og eventuelt faglige tidsskrifter. Det velger eller ansetter redaktør(er) for disse. Styret har også ansvaret for forbundets nettside. Redaktør(ene) mottar innkalling til alle styremøter og kan møte uten stemmerett.

 

4.2.4    Styret er ansvarlig for at ’Prøve for soppsakkyndige’ avholdes ulike steder i landet.

 

4.2.5    Styret kan igangsette eller vedta deltagelse i prosjekter som ligger innenfor forbundets formål. Arbeid med slike prosjekter skal ikke belastes daglig leder uten forutgående avtale.

 

4.2.6    Styret er ansvarlig for ajourføring og publisering av Normliste for norske soppers matverdi.

 

4.3 Administrasjonen

 

 4.3.1    Daglig leder og eventuelle andre ansatte arbeider etter instrukser utarbeidet av styret og utfører alle daglige gjøremål i forbundet. Daglig leder tegner for forbundets bankkonti, foretar regnings- og lønnsutbetalinger, og har løpende ansvar for økonomien innen budsjettets rammer. 

 

4.3.2    Medlemsdatabase for medlemsforeningene vedlikeholdes av forbundet,  som også sørger for overføringer av kontingentandel til foreningene. NSNF bistår for øvrig foreningene  ved behov.

 

4.4 Utvalg og fora

 

4.4.1    Styret oppretter egne redaksjonsutvalg for forbundets medlemsblad og tidsskrift(er) etter innstilling fra redaktørene.

 

4.4.2    Ved behov opprettes andre utvalg, for eksempel for forbundets nettside og for de kurs og faglige arrangementer som forbundet arrangerer. Kurs i forbundets regi skal tilbys medlemmene i alle medlemsforeningene og bør fortrinnsvis ta sikte på videregående opplæring eller oppstart av nye fagfelt innenfor forbundets formål.

 

4.4.3    Forbundsstyret kan opprette eller godkjenne egne fora for å oppfylle forbundets formål. Kun medlemmer i forbundet kan delta i foraene. Foraene kan søke styret for å få dekket enkelte utgifter forbundet med foraenes aktivitet.  Foraene skal levere rapport til forbundet om virksomheten. 

 

4.4.4    Styret skal utnevne en representant til forbundets utvalg og fora og fastsette retningslinjer for foraenes organisasjon og virksomhet.

 

4.5 Medlemsforeningene

 

4.5.1    Medlemsforeningene er undergitt samme formål som forbundet og er selv ansvarlige for å organisere sin virksomhet innenfor rammen av de sentrale vedtekter (se normalvedtektene for medlemsforeningene). Forbundsstyret godkjenner opprettelse av nye medlemsforeninger. Medlemmer er frie til å velge hvilken forening de ønsker å være medlem av.

 

4.5.2    Foreningene kan igangsette og gjennomføre aktiviteter, utgi egne publikasjoner, opprette lokale komiteer og ta lokale initiativ overfor media og styrende organer i saker som vedrører forbundets formål. Medlemsforeningen skal være:

 • kontaktledd for egne medlemmer
 • Norges sopp- og nyttevekstforbunds ansikt utad i lokalmiljøet
 • arrangør av faglige tiltak slik som medlemsmøter, turer, kontroller, utstillinger o.l.
 • arrangør av kurs. Disse skal meldes og ferdigmeldes til Studieforbundet Natur og Miljø
 • ansvarlig for rapporter om virksomheten ovenfor forbundsstyret 
 • Nasjonale arrangementer går på omgang mellom foreningene etter innbyrdes avtale.

 

5.      Endringer av vedtektene 

 

5.1       Endring av disse vedtektene kan kun skje på ordinært årsmøte og med minst 2/3 flertall.

 

6.      Fusjon og oppløsning 

6.1       Fusjon med annen organisasjon kan kun vedtas av ordinært årsmøte med minst 3/4 flertall av avgitte stemmer. Forbundets aktiva inngår i den fusjonerte organisasjonen.

 

6.2       Oppløsning av Norges sopp- og nyttevekstforbund må vedtas av to (2) årsmøter med minst 3/4 av antall stemmer avgitt på møtet. Minst ett av disse årsmøtene skal være ordinært. Ved oppløsning skal forbundets aktiva danne et fond under bestyrelse av Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA).